طراحی و اجرای غرفه آذر شهاب در دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

جزئیاتی درباره طراحی غرفه :

طراحی و اجرای غرفه آذر شهاب در دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران-اردیبهشت94
متراژ: 18 متر

Tags: طراحی غرفه ۱۳۹۴

Back to Top